Novinky
 • Přidána možnost určit zda se má konkrétní léčebný případ v kartě pacienta automaticky rozbalovat. Nastavení se provede ve vlastnostech konkrétního případu.
 • Upraveno vystavování receptů. Recept lze nyní duplikovat a nově napsaný recept uložit do receptáře. Jednotlivé funkce se spustí stiskem příslušného tlačítka v horní části formuláře.
 • Ve skladových příjemkách povolena změna DPH položky v případě, že položka není načítána z elektronického dodacího listu.
 • V přehledu karet přidána možnost fulltextového vyhledávání. Funkce se spustí/vypne stisknutím tlačítka integrovaného v levém horním rohu tabulky.
 • Při tisku většiny přehledů lze zadat tisk jen konkrétních stránek.
 • Přidáno načítání laboratorních výsledků z přístroje MEK-6450 Vet.
 • Přidána přístupová práva pro zálohování dat na externí médium a uzavření dokladu bez nutnosti vytvořit účetní doklad.
 • Upraveny a doplněny některé ekonomické a statistické sestavy.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Oprava ekonomických přehledů.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a provedena drobná bezpečnostní oprava.
 • Příprava programu na změnu DPH ke které dochází dle zákona 362/2009 k 1.1.2010. Přecenění provedete v modulu „Karty“ volbou funkce „Hromadné nastavení DPH“ a nastavením příslušných parametrů. Pokud v současné době používáte DPH 9% a 19% musíte tuto funkci spustit minimálně 2x.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Biochemická a hematologická žádanka doplněna o další parametry, změna řazení parametrů, upravena zobrazování. V přehledu žádanek přidán filtr na organizační jednotku.
 • Při fakturaci převodem lze započítávat zálohu.
 • V uživatelských sestavách přidána Žádanka o antirabické protilátky.
 • V modulu přehledy přidán „Přehled poskytnutých slev“ a dva grafické přehledy „Diagram teplot (měsíční přehled)“, „Návštěvnost dle dne a hodiny v týdnu“.
 • V modulu Pokladní doklady a Faktury vydané přidána funkce hromadného tisku dokladů dle nastavených parametrů.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 Ceník služby SMS brána

Platí od 1. 7. 2023

1. Pronájem licencí programu WinVet
Uživatel si kupuje právo na užívání zakoupených licencí IS WinVet na dobu určitou. Součástí ceny za pronájem je i systémová podpora. V prvním roce je cena za pronájem kalkulována jako poměrná část dle počtu celých měsíců zbývajících do konce kalendářního roku.

Název služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Pronájem první licence
7 232,–
20 973
Pronájem druhé licence
4 359,–
12 641
Pronájem třetí a každé další licence
2 822,–
8 184

2. Prodej licencí programu WinVet
Uživatel si kupuje právo na užívání zakoupených licencí IS WinVet po neomezeně dlouhou dobu.

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Prodej první licence
18 069,–
54 207
Prodej druhé licence
10 325,–
30 975
Prodej třetí a každé další licence
5 900,–
17 700

3. Systémová podpora
Při jejím zakoupení má uživatel nárok na bezplatný upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma. V prvním roce je cena za SP kalkulována jako poměrná část dle počtu celých měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Při zakoupení nových licencí poskytujeme SP na prvních 6 měsíců zdarma.

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Systémová podpora první licence
5 437,–
16 311
Systémová podpora druhé licence
2 718,–
8 154
Systémová podpora třetí a každé další licence
1 359,–
4 077

4. Cena příslušenství a ostatních služeb

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Modul rezervačního kalendáře pro vložení do vašich webových stránek (dostupné pouze pro nový WinVet) 2 388,- 7 164
Modul pro spojování databází odloučených pracovišť
7 590,–
22 770
Převod dat z jiného informačního systému 1 hodina
490,–
1 470
Cestovné - servisní zásah 1 km
9,–
nelze uplatnit
Servisní zásah u zákazníka 1 hodina (při zaplacené SP)
490,–
1 470
Servisní zásah u zákazníka 1 hodina
980,–
2 940

5. Upgrade na nové verze
a) zdarma při zaplacené SP nebo pronájmu
b) 40 % z aktuální ceny licencí při 1 roce neplacení SP
c) 70 % z aktuální ceny licencí při 2 letech neplacení SP
d) 100% aktuální ceny licencí při delší době neplacení SP

6. Zvýhodnění pro nové uživatele
– nezávazné zapůjčení na tři měsíce
– instalace, nastavení a zaškolení v celkové délce čtyř hodin zdarma

Výklad pojmů

 • IS Winvet - je specializovaný informační systém umožňující vedení veškeré agendy spojené s provozováním veterinární praxe. Je určen jak pro samostatné veterinární lékaře s malou, velkou nebo smíšenou praxí, tak i pro práci v počítačových sítích veterinárních klinik a ordinací. Zahrnuje v sobě balík softwarových produktů a služeb specifikovaných v ceníku dle Přílohy č. 2. Technická specifikace a systémové požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1.
 • Příslušenství IS Winvet – volitelné programové součásti, které rozšiřují funkční vlastnosti a jejich používání je volitelné.
 • Licence IS Winvet – instalace IS Winvet na na jednom po čítači (nebo více dle počtu zakoupených licencí) způsobem, který umožňuje jeho plnohodnotné používání
 • Systémová podpora (dále jen SP) – zpoplatněná služba obsahující upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma.
 • Technická podpora – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační, datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s uvedením Winvet do provozu a jeho běžnou údržbou.
 • Odborný zásah – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s řešením poruch funkčnosti.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich prodeje – smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet uživatelem k vlastní podnikatelské činnosti po dobu neomezenou.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich pronájmu - smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet k vlastní podnikatelské činnosti na dobu určitou. V ceně pronájmu jsou již zahrnuty služby, které jsou předmětem SP (viz I.b).

 

Licenční podmínky užívání IS Winvet

 • IS Winvet je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 • Výhradním držitelem vlastnických a autorských práv k IS Winvet je NOVIKO s.r.o., Palackého třída 163, PSČ: 612 00 Brno, IČ: 28433092 (dále poskytovatel). IS Winvet se neprodává, pouze se udělují licence k jeho užívání.
 • Uzavřením shorauvedené smlouvy uděluje poskytovatel uživateli (kupujícímu) právo užívat ke své podnikatelské činnosti a po stanovenou dobu příslušný počet zakoupených licencí IS Winvet v plném rozsahu jeho funkčnosti. Každá jedna licence smí být nainstalována pouze na jednom počítači nebo jiném zařízení k provozu IS Winvet určeném
 • IS Winvet zahrnuje počítačový software, příslušná média a tištěný materiál a rovněž může obsahovat dokumentaci v tzv. "on-line" neboli elektronické formě. Instalací nebo jiným použitím IS Winvet uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas s těmito licenčními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 • Zejména není dovoleno
  • provozovat software na více počítačích současně než je dovoleno v této smlouvě
  • pořizovat rozmnoženiny software, s výjimkou jedné záložní kopie příslušného instalačního zdroje, a dále je šířit
  • jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo tvaru assembleru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původních software popř. jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software
 • V případě nesouhlasu s těmito licenčními podmínkami se uživatel zavazuje, že bezodkladně IS Winvet odinstaluje a vrátí případná originální nosná media.

 

Záruční a reklamační podmínky

 • Záruka na IS Winvet je 24 měsíců.
 • Dodavatel ručí za plnou funkčnost programu dle dodané konfigurace a příslušné dokumentace.
 • Dodavatel ručí za shodnost programu s platnou legislativou v okamžiku prodeje.
 • Záruka na kvalitu nosičů dat je 1 měsíc ode dne instalace a zaškolení. Kvalitou nosiče se rozumí přečtení média a všech souborů obsažených na tomto médiu v mechanice počítače. Projeví-li se v této lhůtě vada nosičů, dodavatel na vlastní náklady tento obratem vymění a tato záruka začíná běžet znovu.
 • Odběratel se zavazuje dodržovat pokyny dodavatele k provozování programu a zajistit obsluhu pouze vyškolenými pracovníky.
 • Odběratel se zavazuje provozovat program na technickém zařízení, které bude v souladu s výše uvedenými systémovými požadavky a případné poruchy programu oznamovat písemně.
 • Funkce programu mimo rámec zakoupené konfigurace a příslušné dokumentace ani nevhodnost programu pro dosažení cílů odběratele nejsou důvodem k uplatnění reklamace.
 • Dodavatel neručí za bezpečnost dat a neodpovídá za závady, které prokazatelně nevzniknou jeho pracovním zásahem nebo vzniknou v důsledku neposkytnutí informací odběratelem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním programových produktů nebo chybným nakládáním s nimi, popřípadě neoprávněným pozměňováním, instalováním, kopírováním nebo jiným neoprávněných použitím. Dodavatel neručí za případné škody či náklady vzniklé nesprávným užíváním tohoto programového vybavení.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto licenční a záruční podmínky jsou uživatelem (kupujícím) bezvýhradně akceptovány a vstupují v platnost podpisem smlouvy jejíž se stávají nedílnou součástí.

 • Upravena funkčnost žádanek.
 • Opraveno spouštění modulu „Karty“, které mohlo být za určitých podmínek znemožněno.
 • Obnoven modul „Archiv“, v kterém lze archivovat staré doklady dle zadaných parametrů. Modul naleznete na záložce Ostatní. Archiv je uložen v samostatné databázi a tak je po jeho vytvoření rozšířeno zálohování dat, kde se archiv zálohuje samostatně. To umožňuje po jeho vytvoření a zazálohování jej zcela z počítače odstranit a ponechat si pouze zálohu archivu. Doklady je možné z archívu rovněž vracet zpět mezi řádné doklady. Přesun dokladů je poněkud časově náročnější a tak jej doporučujeme provádět po menších časových obdobích samozřejmě s přihlédnutím na množství dat.
 • Opraveno vystavení a tisk receptu z karty pacienta.
 • Přidána funkce pro hlídání neuhrazených faktur při jejich úhradě převodem. Pokud tuto funkci povolíte v nastavení programu / různé, dohází k přepočtu neuhrazených faktur a informování o takové skutečnosti v kartě klienta a při otevření karty pacienta tohoto klienta. Uhrazení takové faktury je třeba zadat ručně v modulu „Faktury vydané“ stisknutím tlačítka pro příjem platby a zapsáním příslušné částky.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora
pracovní dny 9-16:30 hodin
- jiný čas po předchozí domluvě
tel.: +420 541 426 889, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci
Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: +420 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář
tel.: +420 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.