Novinky
 • Příprava programu na změnu DPH z 10% na 14%. Změnu DPH provedete v modulu „Karty" spuštěním funkce „Hromadné nastavení DPH karet". Následně na zobrazeném dialogu  nastavte požadované parametry změny DPH. Doporučujeme zároveň se změnou DPH přepočítat ceny. Pokud zvolíte možnost „Ceny spočítat z nastavených rabatů" dojde k navýšení prodejní ceny o navýšené DPH, případně ke změně podle nově nastaveného rabatu. Pokud zvolíte možnost „Zachovat koncové ceny, přepočítat rabaty" bude zachována prodejní cena na úkor snížení rabatu. V období od 27.12.2011 do 13.1.2012 vás bude program na nutnost změny DPH,  v případě že jste již změnu neprovedli, sám upozorňovat. Uživatelé programu WinVet verze 2010 a starší nás mohou kontaktovat pro získání nabídky řešení této situace.
  POZOR - DPH je nastaveno ihned v den spuštění této funkce, proveďte tuto operaci tedy až váš poslední pracovní den před 1.1.2012, nebo první pracovní den po 31.12.2011! Podrobnější informace zde.
 • V modulu „Přehledy" přidána skladová sestava  „Skladové stavy (bez rozpisu šarží)". Sestava pro jednotlivé karty vedené přes sklad sečte evidované stavy a výsledný stav zobrazí v jednom řádku. V sestavě jsou zobrazeny všechny karty s kladným i záporným stavem.
 • V parametrech organizační struktury zařízení přidána možnost nastavení tiskové hlavičky prodejky.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu „Přehledy" přidána ekonomická sestava  „Přehled uhrazených nedoplatků".
 • V modulu „Přehledy" přidána možnost zobrazit vysvětlivky k jednotlivým sestavám. Zobrazení nebo skrytí vysvětlivek se provede stisknutím malého tlačítka se šipkou na pravém okraji spodní lišty přehledového formuláře. Vysvětlivky k jednotlivým sestavám budou průběžně doplňovány.
 • V modulu „Přehledy" v sestavě skladových stavů přidáno označení řádku, na kterém je pravděpodobně chyba ve stavu. Protože v přehledu nejsou zobrazovány záporné stavy, může nastat takový případ, že zobrazený kladný stav jedné šarže může být vyrušen záporným nezobrazeným stavem jiné šarže a pak je celkový přehled zkreslen. Pokud se tedy v přehledu nachází řádek zvýrazněný načervenalou barvou měla by se tomuto "zboží" věnovat zvýšená pozornost, např. vytvořit uzávěrku jedné karty.
 • V modulu „Skladová uzávěrka" přidána funkce, která automaticky sečte zbývající množství na jednotlivých řádcích stejného "zboží" a toto sečtené množství nastaví na nejmladší položku a zbývající vynuluje. Funkce lze automaticky spustit z dialogu pro vytvoření uzávěrky nebo následně pomocí tlačítka v horní liště přehledového formuláře uzávěrek.
 • Přidáno napojení na RIS RTG Agfa, a to pomocí zjednodušené RTG žádanky nebo plnohodnotné RTG žádanky. Napojení se zprovozní pomocí nastavení parametru v konfiguračním souboru programu. Pro zprovoznění tohoto napojení nás kontaktujte.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V organizační struktuře přidána možnost nastavení Aktivní/Neaktivní na jakýkoliv prvek všech úrovní struktury. Lze tak skrýt např. zařízení, které již nelze odstranit z důvodu jeho použití v účetních dokladech.
 • V RTG žádance přidán stav „Doplnit popis“, použitelný např v případě, že je o víkendové službě pořízen snímek, RTG vyúčtován ale chybí odborný popis. Takto označená žádanka je rovněž barevně zvýrazněna v přehledu žádanek.
 • V modulu „Přehledy" přidána ekonomická sestava „Celkový rozpis tržeb x doklad x skupina", která je doplněna oproti přehledu „Celkový rozpis tržeb x doklad" i součtem tržby za jednotlivou skupinu (Lék, Úkon, Materiál...). To může výrazně pomoci při stanovení odměny jednotlivých lékařů za povedenou práci.
 • V modulu „Pet Pasy" přidána možnost vyexportovat tabulku registrovaných PetPasů do souboru typu csv. Vyexportovány jsou pouze záznamy označené „Odeslat".
 • Přidáno napojení na laboratorní přístroje Abaxis VetScan HM5 a VetScan VS2.
 • Do uživatelských sestav doplněny data dalších polí databáze.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost nastavení barevného zvýrazněné pro jednotlivý typ žádanky a pro neaktivního majitele a pacienta. Nastavení provedete v modulu „Číselníky/Označení záznamu“.
 • Přidána funkce pro kontrolu zda není prováděno účtování ke staré návštěvě. V takovém případě se program zeptá, zda účtování chcete skutečně provést.
 • V uživatelských sestavách přidána možnost zařadit do sestavy parametricky ovládané zaškrtávací políčko.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu „Ordinace“ přidán přehled pravděpodobných pohledávek, ve kterém lze případně pohledávku smazat. Přehled naleznete v přehledu ordinace pod souhrnným tlačítkem „Speciální funkce“ kde je nyní např. nastavení data ordinace.
 • V modulu „Ordinace“ v poznámce u majitele přidáno nastavení zda má být informace o poznámce v přehledu zvýrazněna.
 • Opravena funkce, která kontroluje, zda prodejní cena není nižší než cena skladová.
 • Provedeno několik drobných úprav stávajících částí programu.
 • V modulu „Ordinace“ ve funkci „Kalkulace“ přidána možnost ukládání jednotlivých kalkulací a případně vytvoření nové kalkulace výběrem z uložených kalkulací. Kalkulace je uložena i s cenou jednotlivých položek a tu je možné buďto zachovat nebo aktualizovat dle aktuálních cen. Z vytvořené kalkulace lze nyní vytvořit účet pro aktuálně zvoleného pacienta.
 • V uživatelských sestavách přidán „Protokol o RTG vyšetření na spondylartrózu(SA) boxerů“.
 • V případě že je denní záznam editován na jednom PC a na druhém ho chcete rovněž editovat je nyní do programu přidáno upozornění, které vás o této situaci informuje. Záleží pouze na vás, jestli záznam editovat budete a tím i budete riskovat ztrátu nějaké části zapisovaného textu.
 • V modulu „Ekonomické funkce“ výrazně zoptimalizována rychlost zobrazování dat.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V sestavách modulu ordinace, ze kterých jde provádět export sestavy do pdf, lze nyní tento exportovaný soubor rovnou odeslat na e-mailovou adresu majitele, referujícího lékaře apod..
 • V sestavách modulu přehledy, ze kterých jde odesílat zprávy na e-mailovou adresu, lze nyní k této zprávě přidat libovolné přílohy.
 • V objednávacím kalendáři (složitější verze) je nyní v případě překrytí objednávky více pacienty místo vyšrafování příslušné buňky zobrazena v této buče číslice zobrazující počet současných objednávek (počet pacientů) na tuto buňku (čas) sjednávacího kalendáře.
 • V kartě pacienta je přidána kopie poznámky ze záložky „Poznámka“, v tomto poli lze poznámku libovolně upravovat. Pole poznámky je viditelné až od určité velikosti okna karty pacienta. V základní velikosti okna této poznámka není viditelná.
 • V číselnících přidán číselník států. Ten lze využít především v případě, pokud provádíte účtování pro zákazníky ze zemí EU a uplatňujete nulové DPH podle §64. V číselníku příslušného státu lze nadefinovat text, který se pak tiskne na faktuře.
 • Upravena sestava rozpisu DPH.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Při tisku dokladu přidána možnost skrýt informace o plátci, tj. tisknout anonymní doklad.
 • Přijímat zálohy na ošetření pacienta je nyní možné i pomocí platební karty. Údaj se promítne do sestav a ekonomických funkcí.
 • V modulu ‚Karty‘ doplněna funkce pro kontrolu a opravu skladových pohybů. Funkce nejprve vyhodnotí především, zda ke všem položkám účetních dokladů existují položky ve skladových výdejkách a rovněž některé další stavy a následně nabídne v případě potřeby jejich opravu.
 • V modulu ‚Karty‘ doplněna funkce pro grafické zobrazení průběhu stavu karty v závislosti na čase.
 • V modulu ‚Přehledy‘ u pozvánek na vakcinace přidána sestava ve formátu A6 umožňující tisk pozvánky na korespondenční lístek.
 • V modulu ‚Faktury vydané‘ a ‚Pokladní doklady přijaté‘ lze nyní číslo dokladu přepsat jakýmkoliv číslem dle vlastí potřeby. Program pouze kontroluje, zda zadané číslo dokladu již není použito.
 • V modulu ‚Ordinace‘ ve funkci ‚Přiložená dokumentace‘ lze nyní ukládat i odkazy na libovolné soubory uložené na počítači. Tyto sobory lze pak následně zobrazovat v aplikacích přidružených k formátu tohoto souboru. Jedná se především o soubory typu pdf, které nebylo dosud možné do programu ukládat.
 • V hlavní liště programu z volby ‚Nastavení‘ byla vyčleněna část Vzhled do samostatné nabídky ‚Rozložení oken‘.
 • Upravena funkčnost přijatých záloh při opětovném otevření účtu. Nyní se při otevření účtu celá záloha vrátí zpět jako by nebyla nikdy použita.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána uzávěrka jedné skladové položky. Pokud potřebujete opravit stav na jedné skladové položce, můžete nyní uzavřít pouze tuto jednu položku bez nutnosti vytvářet kompletní uzávěrku. Takovouto kartu si vyberete v přehledu skladových karet a stisknete v horní liště přehledu tlačítko pro vytvoření uzávěrky. Tlačítko má shodný obrázek, jako znáte z klasické uzávěrky. Po stisku tohoto tlačítka se spustí modul skladových uzávěrek a v z něho dialog pro vytvoření uzávěrky kde vyberete požadovaný sklad a vytvoříte uzávěrku. Ta se vytvoří pouze pro zvolenou kartu. Další postup je stejný jako při práci s klasickou uzávěrkou.
 • Přidán nástroj pro údržbu databáze. Program si nyní sám hlídá, zda byla v požadovaném intervalu 30 dní provedena údržba databáze. Pokud zjistí, že nikoliv jste o tomto stavu při spuštění programu informováni s možností spuštění údržby. Provádět údržbu databáze je nutné z důvodu optimalizace procesů SQL serveru a využití jeho maximálního výkonu.
 • V modulu „Faktury vydané“ a „Pokladní doklady“ přidána informace zda byl doklad vytištěn.
 • Přidána možnost odeslat seznam aplikovaných čipů do registru BackHome. Podmínkou pro odeslání čipu je jeho zapsání v základních údajích karty pacienta a zatržené zaškrtávátko „Odeslat do registru“. Odeslání provedete kliknutím na příslušné tlačítko v horní části přehledu ordinace a volbou z nabídky BackHome.
 • Program nyní při spuštění stanice hlídá, zda je nastavení datumu a času na stanici a serveru  shodné. Pokud shodné nejsou, máte možnost datum a čas synchronizovat se serverem. Toto se vztahuje pouze na síťové instalace.
 • Upraven program pro sehrávání dat.
 • Upraven tisk skladové uzávěrky.
 • Upraven přehled návštěv a přidána přístupová práva.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidán přehled návštěv dostupný z hlavní lišty programu, záložka „Ordinace“. V přehledu lze nastavit počet historických dnů, které se mají v přehledu zobrazit. Z přehledu lze přímo otevřít kartu pacienta s dohledaným denním záznamem, dohledat majitele či pacienta případně účetní doklad.
 • Přidán formulář pro vyšetření luxace patelly. Formulář je dostupný stejným způsobem jako formuláře DKK a DLK.
 • Export přehledu „Daň z přidané hodnoty“ rozšířen tak, aby obsahoval všechny údaje potřebné pro import do účetnictví.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora
pracovní dny 9-16:30 hodin
- jiný čas po předchozí domluvě
tel.: +420 541 426 889, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci
Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: +420 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář
tel.: +420 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.