Všeobecné smluvní podmínky

Výklad pojmů

 • IS Winvet - je specializovaný informační systém umožňující vedení veškeré agendy spojené s provozováním veterinární praxe. Je určen jak pro samostatné veterinární lékaře s malou, velkou nebo smíšenou praxí, tak i pro práci v počítačových sítích veterinárních klinik a ordinací. Zahrnuje v sobě balík softwarových produktů a služeb specifikovaných v ceníku dle Přílohy č. 2. Technická specifikace a systémové požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1.
 • Příslušenství IS Winvet – volitelné programové součásti, které rozšiřují funkční vlastnosti a jejich používání je volitelné.
 • Licence IS Winvet – instalace IS Winvet na na jednom po čítači (nebo více dle počtu zakoupených licencí) způsobem, který umožňuje jeho plnohodnotné používání
 • Systémová podpora (dále jen SP) – zpoplatněná služba obsahující upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma.
 • Technická podpora – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační, datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s uvedením Winvet do provozu a jeho běžnou údržbou.
 • Odborný zásah – odborný výkon IT specialisty při řešení systémové, síťové, komunikační, aplikační datové nebo uživatelské problematiky spojené s prací na počítačích při provozování Winvet. Zahrnuje v sobě všechny výkony spojené s řešením poruch funkčnosti.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich prodeje – smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet uživatelem k vlastní podnikatelské činnosti po dobu neomezenou.
 • Právo k užívání licencí IS Winvet z titulu jejich pronájmu - smluvně obchodní vztah, kdy na základě podpisu shorauvedené smlouvy a předání autorizačního klíče k jejich používání vzniká právo užívat tyto licence IS Winvet k vlastní podnikatelské činnosti na dobu určitou. V ceně pronájmu jsou již zahrnuty služby, které jsou předmětem SP (viz I.b).

 

Licenční podmínky užívání IS Winvet

 • IS Winvet je chráněn autorskými zákony a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.
 • Výhradním držitelem vlastnických a autorských práv k IS Winvet je NOVIKO s.r.o., Palackého třída 163, PSČ: 612 00 Brno, IČ: 28433092 (dále poskytovatel). IS Winvet se neprodává, pouze se udělují licence k jeho užívání.
 • Uzavřením shorauvedené smlouvy uděluje poskytovatel uživateli (kupujícímu) právo užívat ke své podnikatelské činnosti a po stanovenou dobu příslušný počet zakoupených licencí IS Winvet v plném rozsahu jeho funkčnosti. Každá jedna licence smí být nainstalována pouze na jednom počítači nebo jiném zařízení k provozu IS Winvet určeném
 • IS Winvet zahrnuje počítačový software, příslušná média a tištěný materiál a rovněž může obsahovat dokumentaci v tzv. "on-line" neboli elektronické formě. Instalací nebo jiným použitím IS Winvet uživatel vyjadřuje svůj bezvýhradní souhlas s těmito licenčními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 • Zejména není dovoleno
  • provozovat software na více počítačích současně než je dovoleno v této smlouvě
  • pořizovat rozmnoženiny software, s výjimkou jedné záložní kopie příslušného instalačního zdroje, a dále je šířit
  • jakýmkoliv způsobem software měnit, překládat jej do jiných programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo tvaru assembleru, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původních software popř. jakkoliv jinak zasahovat do vnitřní struktury software
 • V případě nesouhlasu s těmito licenčními podmínkami se uživatel zavazuje, že bezodkladně IS Winvet odinstaluje a vrátí případná originální nosná media.

 

Záruční a reklamační podmínky

 • Záruka na IS Winvet je 24 měsíců.
 • Dodavatel ručí za plnou funkčnost programu dle dodané konfigurace a příslušné dokumentace.
 • Dodavatel ručí za shodnost programu s platnou legislativou v okamžiku prodeje.
 • Záruka na kvalitu nosičů dat je 1 měsíc ode dne instalace a zaškolení. Kvalitou nosiče se rozumí přečtení média a všech souborů obsažených na tomto médiu v mechanice počítače. Projeví-li se v této lhůtě vada nosičů, dodavatel na vlastní náklady tento obratem vymění a tato záruka začíná běžet znovu.
 • Odběratel se zavazuje dodržovat pokyny dodavatele k provozování programu a zajistit obsluhu pouze vyškolenými pracovníky.
 • Odběratel se zavazuje provozovat program na technickém zařízení, které bude v souladu s výše uvedenými systémovými požadavky a případné poruchy programu oznamovat písemně.
 • Funkce programu mimo rámec zakoupené konfigurace a příslušné dokumentace ani nevhodnost programu pro dosažení cílů odběratele nejsou důvodem k uplatnění reklamace.
 • Dodavatel neručí za bezpečnost dat a neodpovídá za závady, které prokazatelně nevzniknou jeho pracovním zásahem nebo vzniknou v důsledku neposkytnutí informací odběratelem.
 • Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním programových produktů nebo chybným nakládáním s nimi, popřípadě neoprávněným pozměňováním, instalováním, kopírováním nebo jiným neoprávněných použitím. Dodavatel neručí za případné škody či náklady vzniklé nesprávným užíváním tohoto programového vybavení.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto licenční a záruční podmínky jsou uživatelem (kupujícím) bezvýhradně akceptovány a vstupují v platnost podpisem smlouvy jejíž se stávají nedílnou součástí.

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Z provozních důvodů bude ve dnech 10. - 14.8.2020 dostupná podpora programu WinVet pouze na tel. čísle 702 179 486 (Ing. Jaroslav Matoušek).
Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet). Děkujeme.
Upozornění - použití Norbrook bodů není v současné době možné!